Vaša šanca ŠPECIÁL

Zábavná hra, ktorá vám spríjemní chvíle pri obrazovke. Pri tejto hre sa uvoľníte, zabavíte a zároveň aj rozhýbete mozgové závity. Neváhajte, výhry čakajú len na Vás!!!

PRAVIDLÁ VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE „Vaša Šanca ŠPECIÁL“

I. Úvodné ustanovenia

1.1.

„Vaša Šanca ŠPECIÁL“ je interaktívna televízna vedomostná súťaž (ďalej v texte „Herná show“), v ktorej možnosť získania Ceny závisí na preukázaní vedomostí a zručností účastníka.

1.2.

Výrobcom herného programu je spoločnosť INTERACTIV.ME, s.r.o., Pekná cesta 6, Bratislava, IČO: 36 292 052, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 40191/B (ďalej v texte „Výrobca“).

1.3.

Herná show bude mať podobu vysielania programu „Vaša Šanca ŠPECIÁL“ v rámci televíznej programovej služby RING TV (ďalej v texte „Kanál“). Herná show bude vyrábaná na záznam a bude vysielaná podľa aktuálnej programovej štruktúry RING TV.

II. Definície pojmov

2.1.

Akékoľvek slovo týchto pravidiel vedomostnej súťaže (ďalej v texte „pravidiel“) začínajúce veľkým písmenom v akejkoľvek súvislosti má nasledovnú definíciu:

 • „Súťaž“ znamená individuálne alebo kolektívne súťaženie o ceny, ktoré výrobca poskytuje súťažiacim v Programe;
 • „Program“ znamená program vysielaný Výrobcom;
 • „Moderátor“ znamená osobu, ktorá vedie a moderuje program alebo hovorí pod obrazom;
 • „Súťažiaci“ znamená každého diváka Hernej show staršieho ako 18 rokov, ktorý sa zúčastňuje súťaže v súlade s týmito hernými pravidlami;
 • „Telefónne čísla“ znamenajú telefónne linky, prostredníctvom ktorých sa súťažiaci zapája do súťaže. Telefónne číslo je pre pevnú linku i pre volanie z mobilných telefónov: 0986 612 969. Každý telefonát je spoplatnený sumou 1,6 € vrátane DPH/hovor (minútu). Presný typ spoplatnenia hovoru je uvedený v cenníku audiotextového operátora spoločnosti MegaVox, s.r.o. (www.megavox.sk).
 • „Ceny“ znamenajú „Garantovanú výhru“ a „Prémiu (JACKPOT výhru)“. V oboch prípadoch sa jedná o finančné ceny poskytnuté Súťažiacemu, ktorý úspešne absolvuje Súťaž. O akú cenu Súťažiaci hrá opíše v čase aktuálne prebiehajúcej Súťaže po tom, čo súťažiaci vstúpi do hry.
 • „Herná show“ znamená jednotlivú hru Súťaže, ktorá sa vysiela počas Programu prostredníctvom Kanálu. Pozostáva z nasledovných častí:
  • „Hra o garantovanú výhru“: Súťažiaci rieši hru, ktorá môže byť logickou, matematickou, slovnou, zábavnou, obrázkovou. Úspešný Súťažiaci vyhráva Garantovanú výhru.
  • „Jackpot“: Moderátor položí Súťažiacemu jednu vedomostnú otázku, ktorú má možnosť si vybrať z troch vedomostným otázok nachádzajúcich sa v obálkach. Na výhru je potrebné, aby Súťažiaci odpovedal správne na vedomostnú otázku v časovom limite päť sekúnd.
 • „Výherca“ znamená, že Súťažiaci bol úspešný v hre a to buď v časti v „Hre o garantovanú výhru“ alebo v hre o „Jackpot“ a získal nárok na odovzdanie Ceny.
 • „Účastník“ znamená diváka, ktorý na základe telefonického volania na Telefónne linky prejaví záujem zúčastniť sa Súťaže ako Súťažiaci.

III. Podmienky účasti v Súťaži

3.1.

Na účasť v Súťaži a na Ceny je spôsobilý:

 1. občan Slovenskej republiky,
 2. ktorý dosiahol vek 18 rokov,
 3. súhlasí s týmito pravidlami a s ďalšími podmienkami špecifikovanými počas Súťaže.

3.2.

Osobami vylúčenými zo Súťaže sú zamestnanci Kanálu, zamestnanci Výrobcu a ich blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. Tieto osoby sa nesmú zúčastniť Súťaže ani obdržať nijakú Cenu.

3.3.

Všetky vstupné inštrukcie, ktoré oznámi Výrobca, sa stávajú súčasťou pravidiel Súťaže.

3.4.

Výrobca si vyhradzuje právo rozhodnúť podľa vlastného uváženia o účasti akéhokoľvek Súťažiaceho v Súťaži.

3.5.

Pre určenie a rozhodnutie, či má Súťažiaci právo na výhru, sú rozhodujúce technické zariadenia a záznamy Výrobcu.

3.6.

V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti Súťaže alebo ktoréhokoľvek rozhodnutia v Súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie Výrobcu bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania alebo dohody so Súťažiacim, resp. osobou splnomocnenou na konanie v mene Súťažiaceho.

IV. Účasť v Súťaži

4.1.

Účasťou v Hernej show Súťažiaci potvrdzuje, že súhlasí so všetkými ustanoveniami Herných pravidiel a považuje ich za záväzné. Účasť v Hernej show začína úspešným telefonickým spojením. Účastníci, ktorí porušia Herné pravidlá, budú okamžite z Hernej show vylúčení.

4.2.

Účastníci Hernej show súhlasia s tým, že osobné údaje, ktoré poskytnú Výrobcovi a to najmä ich telefónne čísla budú zálohované a používané Výrobcom v priestoroch Výrobcovej prevádzkarne pre účely Hernej show a ďalšej propagácie. Výrobca je oprávnený osobné údaje súťažiacich používať výlučne v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov najmä s ust. § 6 ods. 2 uvedeného zákona.

4.3.

Účastníci Hernej show udeľujú Výrobcovi výslovný a neodvolateľný súhlas s používaním ich mena, fotografií, video nahrávok a všetkých ďalších prejavov zaznamenaných Výrobcom v súvislosti s výrobou a vysielaním Hernej show, Kanálu alebo Výrobcu.

Tento súhlas sa vzťahuje najmä na nasledovné:

 1. záznamy a reprodukcie použitím akejkoľvek techniky, zahŕňajúcej tlač a fotografický film, magnetické pásky, diskety a digitálnu technológiu,
 2. zaradenie do obchodnej databázy,
 3. verejné vystúpenia a prezentácie,
 4. prezentácie a výstavy,
 5. zadanie do počítačovej pamäte a do počítačovej alebo multimediálnej siete (vrátane Internetu),
 6. nájom a výpožička,
 7. vysielanie video alebo audio, káblom aj bezkáblovo, cez pozemné stanice, cez satelit,
 8. re-emisie (cez káblovú sieť alebo cez digitálne nosiče).

Súhlas je obmedzený na vysielacie obdobie Hernej show a nie je územne limitovaný.

4.4.

Účastníci Hernej show berú na vedomie a súhlasia s tým, že počas priebehu ich vystupovania v Hernej show je zakázané propagovať akýkoľvek tovar, služby alebo osoby, používať spoločensky neakceptovateľné výrazy a propagovať politické alebo náboženské názory.

4.5.

Účastníci Hernej show berú na vedomie a súhlasia s tým, že sa účasťou v Hernej show stávajú členmi Klubu NONSTOP ŠANCA za podmienok a spôsobom, ktorý je stanovený Štatútom Klubu NONSTOP ŠANCA. Štatút Klubu NONSTOP ŠANCA je zverejnený na web stránke www.nonstopsanca.sk

V. Spôsob súťaže a odpovedí

5.1.

Každá súťaž pozostáva z odpovedí na vedomostné otázky.

5.2.

Každú otázku položí Moderátor počas Hernej show a súčasne sa v podobe ilustračného stvárnenia objaví na televíznej obrazovke.

5.3.

Súťažiaci sa stávajú účastníkmi Súťaže v súlade s týmito hernými pravidlami a na základe postupu podľa čl. VI. Súťažiaci budú vyberaní individuálne a budú mať možnosť odpovedať na aktuálnu otázku v Hernej show.

5.4.

Vyhrávajúcim Súťažiacim sa stane prvý Účastník, ktorý správne zodpovie otázku položenú Moderátorom v realizovanom vysielaní a súčasne celkový počet výhier súťažiaceho v danom kalendárnom mesiaci nepresiahne 3 výhry. Ak súťažiaci presiahne tento počet, stráca pre obdobie od toho okamihu do konca kalendárneho mesiaca spôsobilosť na účasť v súťaži a nemôže teda počas tohto obdobia obdržať nijakú cenu.

5.5.

Výrobca nie je povinný poskytnúť akúkoľvek informáciu vzťahujúcu sa na súťažné odpovede alebo spôsoby riešenia okrem riešení poskytnutých Moderátorom počas realizácie Súťaže alebo v jej závere. Každá takto poskytnutá informácia je výlučne na rozhodnutí Výrobcu.

VI. Priebeh Hernej show

6.1.

Diváci, ktorí sa chcú zúčastniť súťaže, môžu volať a registrovať sa na tel. číslo 0986 612 969 z pevnej linky alebo mobilného telefónu a postupovať podľa pokynov, ktoré budú počuť po nadviazaní telefonického spojenia. Cena jedného hovoru je maximálne 1,6 € vrátane DPH/hovor (minútu). V prípade volania z mobilného telefónu s paušálnym predplatným musí volajúci divák disponovať dostatočným zostatkom na pokrytie nákladov tohto telefonického hovoru.

6.2.

Volajúci diváci berú na vedomie a súhlasia s tým, že ich hovor je platný len v tom prípade, ak v celom rozsahu uhradia všetky telekomunikačné poplatky a náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s Hernou show. Ak Účastník Hernej show neuhradí tieto poplatky a náklady, Výrobca si vyhradzuje právo zrušiť jeho prípadnú výhru.

6.3.

Volajúci diváci berú na vedomie a súhlasia s tým, že ich hovor je platný len v tom prípade, ak v celom rozsahu uhradia všetky telekomunikačné poplatky a náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s Hernou show. Ak Účastník Hernej show neuhradí tieto poplatky a náklady, Výrobca si vyhradzuje právo zrušiť jeho prípadnú výhru.

6.4.

Záujemcovia o účasť v Hernej show sa môžu zaregistrovať prostredníctvom telefonátu na audiotextové linky oznámené Moderátorom Programu či zverejnené na televíznej obrazovke. Registrácia prebieha tak, že záujemca zatelefonuje na uvedené audiotextové číslo. Telefónne čísla záujemcov sa registrujú a zálohujú prostredníctvom audiotextového systému Výrobcu. Po úspešnom vykonaní registrácie sa záujemca stáva Účastníkom Hernej show pre tú časť Hernej show v ktorej sa jeho registrácia ukončila. Registrovať sa pre tú ktorú časť Hernej show je možné od momentu určeného Moderátorom, v zásade je jedna časť Hernej show v trvaní jedného kalendárneho týždňa začínajúceho sobotou 00:00:01 a končiaceho piatkom 23:59:59.

6.5.

Výber Súťažiaceho na účasť v Hernej show prebieha nasledovne:

 1. náhodným výberom zo všetkých telefónnych čísel zaznamenaných počas časového intervalu jednej časti Hernej show.

6.6.

Registrovaný Súťažiaci bude kontaktovaný telefonicky zo štúdia. Pokiaľ nezodvihne telefón ani po treťom zvonení alebo telefónne číslo bude obsadené, jeho registrácia je neplatná a pokračuje sa výberom ďalšieho Súťažiaceho.

6.7.

Súťažiaci vybraný spôsobom uvedeným v bode 6.5. bude prepojený do štúdia počas výroby Programu a Moderátor mu položí otázku a vyzve ho na jej zodpovedanie. Ak súťažiaci neodpovie správne, bude vybraní ďalší Súťažiaci.

6.8.

Ak Súťažiaci prepojený do štúdia odpovie správne, získava nárok na Garantovanú výhru (v zmysle bodu 5.4. týchto pravidiel), ktorej výšku oznámi Moderátor. Po správnom zodpovedaní vedomostnej otázky sa začína hrať ďalšia hra.

6.9.

Ak sa v danej relácii hrá o Jackpot, výhra má na začiatku každej relácie navrhovanú hodnotu 333 € a v priebehu relácie je tvorená tak, že každú minútu sa pridáva 1,- € alebo je pevne daná na začiatku programu. Taktiež sa môže tvoriť progresívne v závislosti od počtu registrovaných divákov pre danú časť Hernej show. Súťažiaci vybraný spôsobom uvedeným v bode 6.5. bude prepojený do štúdia a Moderátor ho vyzve, aby si vybral jednu z troch vedomostných otázok, ktoré sa nachádzajú v obálkach. Moderátor vyzve Súťažiaceho na zodpovedanie vedomostnej otázky. Na výhru je potrebné, aby Súťažiaci odpovedal správne od položenia vedomostnej otázky v časovom limite päť sekúnd. Ak súťažiaci odpovie správne získava výhru v Jackpote. Ak Súťažiaci neodpovie správne na vedomostnú otázku nemá nárok na výhru a hra je ukončená.

6.10.

V prípade zistenia, že Účastník získal informácie o hre skôr, než sa objavili v Hernej show, alebo ak mu poskytol pomoc niektorý z úradníkov, zamestnancov, zástupcov alebo agentov Výrobcu alebo Kanálu, bude tento účastník okamžite vylúčený z Hernej show. Všetky ceny, ktoré takto získal je povinný vrátiť.

6.11.

O všetkých Cenách za každú Hernú show informuje Moderátor na začiatku prezentácie tej ktorej časti Hernej show, t.j. v Hre o Garantovanú výhru, v Hre o Jackpot.

VII. Trvanie, prerušenie, ukončenie hry

7.1.

Program sa bude vysielať od februára 2008 do odvolania.

7.2.

Výrobca má výhradné právo zmeniť tieto Herné pravidlá a kedykoľvek ukončiť, prerušiť alebo predĺžiť Hernú show alebo zmeniť jej programové zaradenie.

7.3.

Pokiaľ Výrobca príjme rozhodnutie uvedené v bode 7.2., zaväzuje sa ho zverejniť spôsobom zodpovedajúcim zverejneniu týchto pravidiel minimálne 24 hodín vopred.

VIII. Sťažnosti

8.1.

Rozhodnutie Výrobcu týkajúce sa akýchkoľvek sťažností Účastníkov je konečné.

8.2.

Pokiaľ účastník podá sťažnosť počas Hernej show a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude posúdená okamžite. V ostatných prípadoch ako aj v tom prípade, ak sa sťažnosť týka jednotlivých častí Hernej show ale bola podaná po skončení tej ktorej časti Hernej show, Výrobca o sťažnosti rozhoduje do 30 pracovných dní od jej doručenia. Sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená najneskôr do 7 pracovných dní od vysielania Programu, ktorej sa sťažnosť týka alebo prostredníctvom emailu na adresu: ringtv(zavináč)ringtv(bodka)sk s označením „Sťažnosť-Vaša Šanca ŠPECIÁL“.

8.3.

Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu vysielaného Programu sa viaže, čoho sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha.

IX. Odovzdanie cien

9.1.

Od Výhercov cien vyžiadajú zástupcovia Výrobcu telefonicky ich osobné údaje v nasledovnom rozsahu Meno, Priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, resp. adresa na doručovanie. Tieto osobné údaje sa použijú len v súvislosti a na účely odovzdania ceny.

9.2.

Ceny budú zaslané na meno a adresu uvedenú účastníkom. Ceny budú zaslané tak, aby si ich Výherca musel osobne prevziať a preukázať pri tom svoju totožnosť.

9.3.

Ceny budú dodané Výhercom do 30 pracovných dní počítaných odo dňa výroby Hernej show, v ktorej došlo k výhre, pokiaľ v tejto Hernej show nebude určené inak.

9.4.

Ak sa Cena z akéhokoľvek dôvodu vráti Výrobcovi, zaniká nárok výhercu na túto cenu okamihom jej spätného doručenia na adresu Výrobcu.

9.5.

Mená Výhercov, mesto v ktorom majú Výhercovia trvalý pobyt a výška Ceny bude zverejnená na internetovej stránke www.ringtv.sk, alebo na stránke subjektov podieľajúcich sa na realizácii Programu, s čím účastníci udeľujú svoj súhlas registráciou do Programu.

9.6.

Výrobca je oprávnený použiť aj ďalšie podporné aktivity, v ktorých môžu účastníci získať špeciálne výhody za pohotovú alebo opakovanú účasť v Hernej show.

X. Duševné vlastníctvo

10.1.

Práva z duševného vlastníctva, ktoré vzniknú ako výsledok prevádzkovania Súťaže, ako aj obsah týchto práv sa stávajú vlastníctvom Výrobcu a Súťažiaci je povinný na náklady Výrobcu poskytnúť potrebnú súčinnosť na prevod práv duševného vlastníctva, ktoré Súťažiacemu vznikli počas účasti v Súťaži, na Výrobcu.

10.2.

Súťažiaci nesmie:

 1. reprodukovať akékoľvek materiály bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Výrobcu,
 2. spôsobiť, umožniť alebo pokúsiť sa spôsobiť akékoľvek porušenie práv duševného vlastníctva Výrobcu alebo práv využívaných Výrobcom na základe licencie; toto zahŕňa najmä vyhľadanie zdrojového kódu súťaže.

XI. Ochrana údajov

11.1.

Výrobca sa zaväzuje všetky informácie, ktoré mu Súťažiaci poskytnú na účely Hernej show, zálohovať, používať a spracovávať v súlade s platnou legislatívou upravujúcou ochranu osobných údajov. Získané osobné údaje budú použité pre účasť v hre a pre odovzdanie cien.

11.2.

Poskytnutím svojich osobných údajov pri registrácii dáva účastník v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov, Výrobcovi, spolupracujúcim subjektom a vysielateľovi televíznej programovej služby svoj súhlas so spracovaním svojho mena, priezviska, adresy, telefónneho čísla a veku. Účastník súhlas udeľuje najmä na zaradenie údajov do databázy Výrobcu a spolupracujúcich subjektov a k ich využívaniu na ich marketingové účely, na účely realizácie Programu, jej analýzy, na organizovanie ďalších akcií a informovania o ich ponuke výrobkov a služieb. Všetky subjekty, ktorým sa udelil súhlas majú postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Odvolanie súhlasu voči jednému zo subjektov, ktorým bol súhlas udelený nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného ostatným. Oprávnené subjekty sú oprávnené spracúvať osobné údaje, až kým účastník Programu neodvolá svoj súhlas podľa predchádzajúcich viet. Spracúvané osobné údaje je možné zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch alebo propagačných materiáloch. V rovnakom rozsahu, rovnakým subjektom a za rovnakých podmienok udeľuje účastník Programu súhlas aj na využívanie iných ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaju.

XII. Rozhodné právo

12.1.

Tieto pravidlá sa riadia slovenským právom a sú zostavené v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

XIII. Záverečné ustanovenia

13.1.

Výrobca nezodpovedá za telekomunikačné, poštové alebo kuriérske služby, ktoré použijú účastníci.

13.2.

Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpisu oprávneným zástupcom Výrobcu a Zriaďovateľa.

13.3.

Tieto pravidlá budú zverejnené na web stránke: www.ringtv.sk.

RING TV