Hraj a vyhraj

Zábavná nočná show plná napätia, hier a zábavy, ktorá Vám okrem toho ponúka krásne finančné výhry. Stačí sa len zapojiť a výhra môže byť práve vaša. Hraj a vyhraj – fantastická zábava na Vaše dlhé noci!

PRAVIDLÁ VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE „Hraj a vyhraj“

I. Úvodné ustanovenia

1.1.

„Hraj a vyhraj“ je interaktívna televízna vedomostná súťaž (ďalej v texte „Herná show“), v ktorej možnosť získania Ceny závisí na preukázaní vedomostí a zručností účastníka.

1.2.

Výrobcom herného programu je spoločnosť INTERACTIV.ME, s.r.o., Pekná cesta 6, Bratislava, IČO: 36 292 052, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 40191/B (ďalej v texte „Výrobca“).

1.3.

Herná show bude mať podobu vysielania programu „Hraj a vyhraj“ v rámci televíznej programovej služby RING TV (ďalej v texte „Kanál“).

II. Definície pojmov

2.1.

Akékoľvek slovo týchto pravidiel vedomostnej súťaže (ďalej v texte „pravidiel“) začínajúce veľkým písmenom v akejkoľvek súvislosti má nasledovnú definíciu:

 • „Súťaž“ znamená individuálne alebo kolektívne súťaženie o ceny, ktoré výrobca poskytuje súťažiacim v Programe;
 • „Program“ znamená program vysielaný Výrobcom
 • „Moderátor“ znamená osobu, ktorá vedie a moderuje program alebo hovorí pod obrazom;
 • „Súťažiaci“ znamená každého diváka Hernej show staršieho ako 18 rokov, ktorý sa zúčastňuje súťaže v súlade s týmito hernými pravidlami;
 • „Telefónne čísla“ znamenajú telefónne linky, prostredníctvom ktorých sa súťažiaci zapája do súťaže. Telefónne číslo je pre pevnú linku i pre volanie z mobilných telefónov: 0986 71 28 28. Každý telefonát je spoplatnený sumou 2,0 € vrátane DPH/hovor (minútu). Presný typ spoplatnenia hovoru je uvedený v cenníku audiotexového operátora spoločnosti MegaVox, s.r.o. (www.megavox.sk).
 • „SMS“ – Krátka textová správa, prostredníctvom ktorej sa súťažiaci zapája do súťaže. Do súťaže sa zapája súťažiaci prostredníctvom SMS v tvare(s textom) RING zaslanej na číslo 7505. Spätná SMS je spoplatnená sumou 1,6 € vrátane DPH.
 • „Ceny“ znamenajú „Garantovanú výhru“ a „Prémiu (JACKPOT výhru) “. V oboch prípadoch sa jedná o finančné ceny poskytnuté Súťažiacemu, ktorý úspešne absolvuje Súťaž. O akú cenu Súťažiaci hrá opíše Moderátor na začiatku programu a v čase aktuálne prebiehajúcej Súťaže po tom, čo súťažiaci vstúpi do hry.
 • „Herná show“ znamená jednotlivú hru Súťaže, ktorá sa vysiela počas Programu prostredníctvom Kanálu. Pozostáva z nasledovných častí:
  • „Hra o garantovanú výhru“: Súťažiaci rieši hru, ktorá môže byť logickou, matematickou, slovnou, zábavnou, obrázkovou. Úspešný Súťažiaci vyhráva Garantovanú výhru.
  • „Jackpot“: Moderátor položí Súťažiacemu jednu vedomostnú otázku, ktorú má možnosť si vybrať z troch vedomostným otázok nachádzajúcich sa v obálkach. Na výhru je potrebné, aby Súťažiaci odpovedal správne na vedomostnú otázku v časovom limite päť sekúnd.
 • „Výherca“ znamená, že Súťažiaci bol úspešný v hre a to buď v časti v „Hre o garantovanú výhru“ alebo v hre o „Jackpot“ a získal nárok na odovzdanie Ceny.
 • „Účastník“ znamená diváka, ktorý na základe telefonického volania na Telefónne linky prejaví záujem zúčastniť sa Súťaže ako Súťažiaci.

III. Podmienky účasti v Súťaži

3.1.

Na účasť v Súťaži a na Ceny je spôsobilý:

 1. občan Slovenskej republiky,
 2. ktorý dosiahol vek 18 rokov,
 3. súhlasí s týmito pravidlami a s ďalšími podmienkami špecifikovanými počas Súťaže.

3.2.

Osobami vylúčenými zo Súťaže sú zamestnanci Kanálu, zamestnanci Výrobcu a ich blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. Tieto osoby sa nesmú zúčastniť Súťaže ani obdržať nijakú Cenu.

3.3.

Všetky vstupné inštrukcie, ktoré oznámi Výrobca, sa stávajú súčasťou pravidiel Súťaže.

3.4.

Výrobca si vyhradzuje právo rozhodnúť podľa vlastného uváženia o účasti akéhokoľvek Súťažiaceho v Súťaži.

3.5.

Pre určenie a rozhodnutie, či má Súťažiaci právo na výhru, sú rozhodujúce technické zariadenia a záznamy Výrobcu.

3.6.

V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti Súťaže alebo ktoréhokoľvek rozhodnutia v Súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie Výrobcu bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania alebo dohody so Súťažiacim, resp. osobou splnomocnenou na konanie v mene Súťažiaceho.

IV. Účasť v Súťaži

4.1.

Účasťou v Hernej show Súťažiaci potvrdzuje, že súhlasí so všetkými ustanoveniami Herných pravidiel a považuje ich za záväzné. Účasť v Hernej show začína úspešným telefonickým spojením. Účastníci, ktorí porušia Herné pravidlá, budú okamžite z Hernej show vylúčení.

4.2.

Účastníci Hernej show súhlasia s tým, že osobné údaje, ktoré poskytnú Výrobcovi a to najmä ich telefónne čísla budú zálohované a používané Výrobcom v priestoroch Výrobcovej prevádzkarne pre účely Hernej show a ďalšej propagácie. Výrobca je oprávnený osobné údaje súťažiacich používať výlučne v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov najmä s ust. § 6 ods. 2 uvedeného zákona.

4.3.

Účastníci Hernej show udeľujú Výrobcovi výslovný a neodvolateľný súhlas s používaním ich mena, fotografií, video nahrávok a všetkých ďalších prejavov zaznamenaných Výrobcom v súvislosti s výrobou a vysielaním Hernej show, Kanálu alebo Výrobcu.
Tento súhlas sa vzťahuje najmä na nasledovné:

 1. záznamy a reprodukcie použitím akejkoľvek techniky, zahŕňajúcej tlač a fotografický film, magnetické pásky, diskety a digitálnu technológiu,
 2. zaradenie do obchodnej databázy,
 3. verejné vystúpenia a prezentácie,
 4. prezentácie a výstavy,
 5. zadanie do počítačovej pamäte a do počítačovej alebo multimediálnej siete (vrátane Internetu),
 6. nájom a výpožička,
 7. vysielanie video alebo audio, káblom aj bezkáblovo, cez pozemné stanice, cez satelit,
 8. re-emisie (cez káblovú sieť alebo cez digitálne nosiče).

Súhlas je obmedzený na vysielacie obdobie Hernej show a nie je územne limitovaný.

4.4.

Účastníci Hernej show berú na vedomie a súhlasia s tým, že počas priebehu ich vystupovania v Hernej show je zakázané propagovať akýkoľvek tovar, služby alebo osoby, používať spoločensky neakceptovateľné výrazy a propagovať politické alebo náboženské názory.

4.5.

Účastníci Hernej show berú na vedomie a súhlasia s tým, že sa účasťou v Hernej show stávajú členmi Klubu NONSTOP ŠANCA za podmienok a spôsobom, ktorý je stanovený Štatútom Klubu NONSTOP ŠANCA. Štatút Klubu NONSTOP ŠANCA je zverejnený na web stránke www.nonstops

 

V. Spôsob súťaže a odpovedí

5.1.

Každá súťaž pozostáva z odpovedí na vedomostné otázky.

5.2.

Každá otázka sa objaví na televíznej obrazovke alebo ju položí Moderátor počas Hernej show.

5.3.

Súťažiaci sa stávajú účastníkmi Súťaže v súlade s týmito hernými pravidlami a na základe postupu podľa čl. VI. Súťažiaci budú vyberaní individuálne a budú mať možnosť odpovedať na aktuálnu otázku naživo v Hernej show.

5.4.

Vyhrávajúcim Súťažiacim sa stane prvý Účastník, ktorý správne zodpovie otázku položenú Moderátorom v prebiehajúcom vysielaní a súčasne celkový počet výhier súťažiaceho v danom kalendárnom mesiaci nepresiahne 3 výhry. Ak súťažiaci presiahne tento počet, stráca pre obdobie od toho okamihu do konca kalendárneho mesiaca spôsobilosť na účasť v súťaži a nemôže teda počas tohto obdobia obdržať nijakú cenu.

5.5.

Výrobca nie je povinný poskytnúť akúkoľvek informáciu vzťahujúcu sa na súťažné odpovede alebo spôsoby riešenia okrem riešení poskytnutých Moderátorom počas vysielania Súťaže alebo v jej závere. Každá takto poskytnutá informácia je výlučne na rozhodnutí Výrobcu.

VI. Priebeh Hernej show

6.1.

Počas Hernej show Moderátor prezentuje divákom rôzne hry založené na všeobecných vedomostiach alebo zručnostiach (t. j. logické, matematické, slovné, zábavné obrázkové hry). Diváci, ktorí si myslia, že vedia správne riešenie na prezentovanú hru, môžu zavolať na prezentované telefónne čísla z pevnej linky alebo z mobilného telefónu.

6.2.

Diváci, ktorí sa chcú zúčastniť súťaže, môžu volať na tel. číslo 0986 71 28 28 z pevnej linky alebo mobilného telefónu a postupovať podľa pokynov, ktoré budú počuť po nadviazaní telefonického spojenia. Cena služby je maximálne 2,0 € vrátane DPH/hovor (minútu). V prípade volania z mobilného telefónu s paušálnym predplatným musí volajúci divák disponovať dostatočným zostatkom na pokrytie nákladov tohto telefonického hovoru. Diváci sa môžu zúčastniť súťaže aj prostredníctvom SMS v tvare RING zaslanej na číslo 7505. Cena spätnej SMS je 1,6 € vrátane DPH.

6.3.

Volajúci diváci berú na vedomie a súhlasia s tým, že ich hovor je platný len v tom prípade, ak v celom rozsahu uhradia všetky telekomunikačné poplatky a náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s Hernou show. Ak Účastník Hernej show neuhradí tieto poplatky a náklady, Výrobca si vyhradzuje právo zrušiť jeho prípadnú výhru.

6.4.

Počas vysielania Programu sa záujemcovia o účasť v Hernej show môžu zaregistrovať prostredníctvom telefonátu na audiotexové linky alebo prostredníctvom SMS zaslanej na číslo oznámené Moderátorom Programu či zverejnené na televíznej obrazovke. Registrácia prebieha tak, že záujemca zatelefonuje na uvedené audiotexové číslo alebo pošle SMS. Telefónne čísla záujemcov sa registrujú a zálohujú prostredníctvom audiotexového systému Výrobcu. Po úspešnom vykonaní registrácie sa záujemca stáva Účastníkom Hernej show pre tú časť Hernej show v ktorej sa jeho registrácia ukončila. Registrovať sa pre tú ktorú časť Hernej show je možné od momentu určeného Moderátorom.

6.5.

Výber Súťažiaceho na účasť v Hernej show prebieha nasledovne:

 1. náhodným výberom zo všetkých telefónnych čísel zaznamenaných počas časového intervalu, ktorý zadá Moderátor,
 2. výberom volajúceho, ktorý prvý zatelefonuje do zadaní časového okamihu Moderátorom alebo Výrobcom.

6.6.

Registrovaný Súťažiaci bude kontaktovaný telefonicky zo štúdia. Pokiaľ nezodvihne telefón ani po treťom zvonení alebo telefónne číslo bude obsadené, jeho registrácia je neplatná a pokračuje sa výberom ďalšieho Súťažiaceho.

6.7.

Súťažiaci vybraný jedným zo spôsobov uvedených v bode 6.5. bude prepojený do živého vysielania v štúdiu a Moderátor ho vyzve na zodpovedanie otázky. Ak súťažiaci neodpovie správne, bude vybraní ďalší Súťažiaci.

6.8.

Ak Súťažiaci prepojený do štúdia odpovie správne, získava nárok na Garantovanú výhru (v zmysle bodu 5.4. týchto pravidiel), ktorej výšku oznámi Moderátor počas prezentácie Hernej show. Po správnom zodpovedaní vedomostnej otázky sa začína hrať ďalšia hra.

6.9.

Ak sa v danej relácii hrá o Jackpot, výhra má na začiatku každej relácie navrhovanú hodnotu 333 € a v priebehu relácie je tvorená tak, že každú minútu sa pridáva 1,- € alebo je pevne daná na začiatku programu. Taktiež sa môže tvoriť progresívne v závislosti od počtu volajúcich divákov. O výške Jackpotu informuje Moderátor počas Hernej show. Súťažiaci vybraný jedným zo spôsobov uvedených v bode 6.5. bude prepojený do živého vysielania v štúdiu a Moderátor ho vyzve, aby si vybral jednu z troch vedomostných otázok, ktoré sa nachádzajú v obálkach. Moderátor vyzve Súťažiaceho na zodpovedanie vedomostnej otázky. Na výhru je potrebné, aby Súťažiaci odpovedal správne od položenia vedomostnej otázky v časovom limite päť sekúnd. Ak súťažiaci odpovie správne získava výhru v Jackpote. Ak Súťažiaci neodpovie správne na vedomostnú otázku nemá nárok na výhru a hra je ukončená. Na hru o Jackpot sa v zodpovedajúcej miere vzťahujú ustanovenia bodu 5.4.

6.10.

V prípade zistenia, že Účastník získal informácie o hre skôr, než sa objavili v Hernej show, alebo ak mu poskytol pomoc niektorý z úradníkov, zamestnancov, zástupcov alebo agentov Výrobcu alebo Kanálu, bude tento účastník okamžite vylúčený z Hernej show. Všetky ceny, ktoré takto získal je povinný vrátiť.

6.11.

O všetkých Cenách za každú Hernú show informuje Moderátor na začiatku prezentácie tej ktorej časti Hernej show, t.j. v Hre o Garantovanú výhru, v Hre o Jackpot.

VII. Trvanie, prerušenie, ukončenie hry

7.1.

Program sa bude vysielať od 11. 2006 do odvolania.

7.2.

Výrobca má výhradné právo zmeniť tieto Herné pravidlá a kedykoľvek ukončiť, prerušiť alebo predĺžiť Hernú show alebo zmeniť jej programové zaradenie.

7.3.

Pokiaľ Výrobca príjme rozhodnutie uvedené v bode 7.2., zaväzuje sa ho zverejniť spôsobom zodpovedajúcim zverejneniu týchto pravidiel minimálne 24 hodín vopred.

VIII. Sťažnosti

8.1.

Rozhodnutie Výrobcu týkajúce sa akýchkoľvek sťažností Účastníkov je konečné.

8.2.

Pokiaľ účastník podá sťažnosť počas Hernej show a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude posúdená okamžite. V ostatných prípadoch ako aj v tom prípade, ak sa sťažnosť týka jednotlivých častí Hernej show ale bola podaná po skončení tej ktorej časti Hernej show, Výrobca o sťažnosti rozhoduje do 30 pracovných dní od jej doručenia. Sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená najneskôr do 7 pracovných dní od vysielania Programu, ktorej sa sťažnosť týka alebo prostredníctvom emailu na adresu: ringtv(zavináč)ringtv(bodka)sk s označením „Sťažnosť-Hraj a vyhraj“.

8.3.

Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu vysielaného Programu sa viaže, čoho sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha.

IX. Odovzdanie cien

9.1.

Od Výhercov cien vyžiadajú zástupcovia Výrobcu telefonicky ich osobné údaje v nasledovnom rozsahu: Meno, Priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, resp. adresa na doručovanie a číslo účtu. Tieto osobné údaje sa použijú len v súvislosti a na účely odovzdania ceny.

9.2.

Ceny budú zaslané na číslo účtu uvedené účastníkom. V prípade, že Výherca nemá k dispozícii číslo účtu, cena mu bude zaslaná na meno a adresu. Ak cena nebude zaslaná na účet, Výherca si ju musí osobne prevziať a preukázať pri tom svoju totožnosť.

9.3.

Ceny budú dodané Výhercom do 45 pracovných dní počítaných odo dňa vysielania Hernej show, v ktorej došlo k výhre, pokiaľ v tejto Hernej show nebude určené inak.

9.4.

Ak sa Cena z akéhokoľvek dôvodu vráti Výrobcovi, zaniká nárok výhercu na túto cenu okamihom jej spätného doručenia na adresu Výrobcu.

9.5.

Mená Výhercov, mesto v ktorom majú Výhercovia trvalý pobyt a výška Ceny bude zverejnená na internetovej stránke www.ringtv.sk, alebo na stránke subjektov podieľajúcich sa na realizácii Programu, s čím účastníci udeľujú svoj súhlas registráciou do Programu.

9.6.

Výrobca je oprávnený použiť aj ďalšie podporné aktivity, v ktorých môžu účastníci získať špeciálne výhody za pohotovú alebo opakovanú účasť v Hernej show.

X. Duševné vlastníctvo

10.1.

Práva z duševného vlastníctva, ktoré vzniknú ako výsledok prevádzkovania Súťaže, ako aj obsah týchto práv sa stávajú vlastníctvom Výrobcu a Súťažiaci je povinný na náklady Výrobcu poskytnúť potrebnú súčinnosť na prevod práv duševného vlastníctva, ktoré Súťažiacemu vznikli počas účasti v Súťaži, na Výrobcu.

10.2.

Súťažiaci nesmie:

 1. reprodukovať akékoľvek materiály bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Výrobcu,
 2. spôsobiť, umožniť alebo pokúsiť sa spôsobiť akékoľvek porušenie práv duševného vlastníctva Výrobcu alebo práv využívaných Výrobcom na základe licencie; toto zahŕňa najmä vyhľadanie zdrojového kódu súťaže.

XI. Ochrana údajov

11.1.

Výrobca sa zaväzuje všetky informácie, ktoré mu Súťažiaci poskytnú na účely Hernej show, zálohovať, používať a spracovávať v súlade s platnou legislatívou upravujúcou ochranu osobných údajov. Získané osobné údaje budú použité pre účasť v hre a pre odovzdanie cien.

11.2.

Poskytnutím svojich osobných údajov pri registrácii dáva účastník v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov, Výrobcovi, spolupracujúcim subjektom a vysielateľovi televíznej programovej služby svoj súhlas so spracovaním svojho mena, priezviska, adresy, telefónneho čísla a veku. Účastník súhlas udeľuje najmä na zaradenie údajov do databázy Výrobcu a spolupracujúcich subjektov a k ich využívaniu na ich marketingové účely, na účely realizácie Programu, jej analýzy, na organizovanie ďalších akcií a informovania o ich ponuke výrobkov a služieb. Všetky subjekty, ktorým sa udelil súhlas majú postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Odvolanie súhlasu voči jednému zo subjektov, ktorým bol súhlas udelený nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného ostatným. Oprávnené subjekty sú oprávnené spracúvať osobné údaje, až kým účastník Programu neodvolá svoj súhlas podľa predchádzajúcich viet. Spracúvané osobné údaje je možné zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch alebo propagačných materiáloch. V rovnakom rozsahu, rovnakým subjektom a za rovnakých podmienok udeľuje účastník Programu súhlas aj na využívanie iných ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaju.

XII. Rozhodné právo

12.1.

Tieto pravidlá sa riadia slovenským právom a sú zostavené v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

XIII. Záverečné ustanovenia

13.1.

Výrobca nezodpovedá za telekomunikačné, poštové alebo kuriérske služby, ktoré použijú účastníci.

13.2.

Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpisu oprávneným zástupcom Výrobcu a Zriaďovateľa.

13.3.

Tieto pravidlá budú zverejnené na web stránke: www.ringtv.sk.

RING TV

FAQ

 1. PREČO SA NEMÔŽEM DOVOLAŤ NA TELEFÓNNE ČÍSLO DO HRAJ A VYHRAJ?

Je možné, že telefonické linky sú preťažené, lebo v danom čase volá na naše audiotexové číslo 0986 71 28 28 príliš veľa záujemcov, ktorí sa chcú zúčastniť našej hry, alebo máte volania z vášho telefónu na audiotexové čísla blokované.

 1. PREČO NIE SOM PRIAMO PREPOJENÝ DO ŠTÚDIA HNEĎ, AKO SA DOVOLÁM NA AUDIOTEXOVÉ ČÍSLO 0986 71 28 28 ALE HLAS ZO ZÁZNAMU MI LEN OZNÁMI, ŽE SOM ZAREGISTROVANÝ?

Pretože hra prebieha podľa pravidiel tak, že záujemca o hru je po zavolaní na dané audiotexové číslo zaregistrovaný a počítač potom náhodne vyberie jedného zaregistrovaného účastníka, ktorému zavoláme späť. Ten bude priamo prepojený do štúdia. Tento účastník má potom možnosť riešiť úlohy zadané v tom – ktorom hracom kole. Počtom volaní, resp. registrácií, zvyšujete šancu byť prepojený do štúdia.
Druhý spôsob účasti na hre je ten, že v špecifickom momente bude jeden volajúci prepojený priamo do štúdia. Tento daný moment určí počítač v štúdiu. Takto vybraný účastník bude priamo prepojený do štúdia počas trvania jeho hovoru. V tomto prípade sa môže maximálna dĺžka telefonátu predĺžiť aj na dobu dlhšiu ako jedna minúta. O tom, ktorý spôsob hry, resp. registrácie práve prebieha, informuje moderátor počas živého vysielania, alebo je prezentovaný priamo na obrazovke. Úplné pravidla hry si pozrite na tejto stránke (www.ringtv.sk).

 1. KOĽKO MA STOJÍ VOLANIE NA AUDIOTEXOVE ČÍSLO 0986 71 28 28 ZO SIETE T-COM, T-MOBILE, ORANGE ALEBO O2 A KEDY JE MOJE VOLANIE POVAŽOVANÉ ZA PLATNÚ REGISTRÁCIU?

Volanie na audiotexove číslo Hraj a vyhraj zo siete T-Com, T-Mobile, Orange alebo O2 je účtované sumou maximálne 2,0 € s DPH za KAŽDÉ dovolanie sa, tzn. každý hovor (aj jedno sekundový). Registrácia je považovaná za platnú hneď ako sa Vám ozve jingel, alebo to oznámi hlas zo záznamníku. Zvyčajne to trvá maximálne 6 sekúnd. Potom je hovor automaticky ukončený.

 1. KDE A AKO MÔŽEM ZAHLÁSIŤ SPRÁVNU ODPOVEĎ?.

Správnu odpoveď môžete zahlásiť len naživo, moderátorke. Cez infolinku na to nemáte možnosť.

 1. PREČO SOM SA NEDOSTALA DO HRY, KEĎ SOM VEDELA SPRÁVNU ODPOVEĎ?

Počítač vylosoval niekoho iného.

 1. KOĽKO MÔŽEME VYHRAŤ?

O výške Garantovanej výhry informuje moderátorka alebo ju môžete vidieť aj na obrazovke.
O výške Jackpotu informuje moderátorka alebo ju môžete vidieť na obrazovke. Jackpot získavate ak za 5 sekúnd správne odpoviete na jednu vedomostnú otázku, ktorú si vyberiete z troch obálok.

 1. PREČO NEPOVIE MODERÁTORKA SPRÁVNU ODPOVEĎ NA KONCI VYSIELANIA?

Lebo nabudúce môžeme začať s tou istou hrou.

 1. AKO DLHO PLATÍ REGISTRÁCIA?

Registrácia platí počas jedného súťažného kola hry. Na nasledujúcu hru sa musíte zaregistrovať znova. Zároveň registrácia platí pre hru o Jackpot. V hre o Jackpot počítač vyberie zo všetkých zaregistrovaných počas celej hry.

 1. VYHRAL(A) SOM VO VAŠEJ ŠANCI, ALE EŠTE SOM NEDOSTAL(A) VÝHRU.

Výhry sú zasielané šekovou poukážkou prostredníctvom doporučenej, alebo obyčajnej zásielky Slovenskej pošty. Po obdržaní šekovej poukážky, ktorá Vám príde v zalepenej obálke musíte ísť na poštu, kde Vám na základe tejto šekovej poukážky a identifikačného dokladu vyplatia výhru.

 1. MÔŽE BYŤ MOJA VÝHRA VO VAŠEJ ŠANCI VYPLATENÁ AJ NIEKOMU INÉMU?

Nie. Výhra môže byť vyplatená len osobe, ktorá je uvedená na šekovej poukážke. Výherca sa musí preukázať na pošte aj identifikačným dokladom.

Prajeme vám veľa šťastia s Hraj a vyhraj!